Dorpskrant april 2015

dorpskrant-kop2

download de krant als PDF-bestand

Van de redactie

Dit is de eerste krant die verschijnt nadat Marja van Veen aangaf na 5 jaar te willen stoppen met de redactie. Bedankt Marja, want oef het is wel een hele klus gebleken, maar we gaan het proberen! Gelukkig zijn er trouwe schrijvers waar we op kunnen rekenen. Er is genoeg te beleven in onze dorpen om de krant mee te vullen. We hopen dat iedereen, oud én jong, die in een vereniging, werkgroep of club zit, ons mee wil laten genieten met wat er zoal gebeurt. Alles wat de moeite waard is, kunt u mailen naar:

redactie@darp-havelterberg-busselte.nl

 

Digitaal aanleveren heeft onze voorkeur, maar geeft dat problemen dan graag uw bijdrage in de brievenbus bij: Yvonne Pleister, Veldweg 12 in Darp. Gerrie Vink, Bisschopsbergweg 10, Havelterberg

 

 In deze krant o.a. :

 • Jaarvergadering Dorpsgemeenschap DHB
 • De natuur in met Henk Boers
 • Koningsdag 27 april
 • Puzzel met prijsvraag
 • Kleurplaat voor de jeugd met prijsvraag
 • Verandering in de zorg
 • Krantenjongen van 87

Kopij krant september inleveren voor 30 aug.

 


 

Garage- of schuurverkoop

Op zaterdag 11 april tussen 9 en 13 uur kunt u in Darp, Havelterberg en Busselte meedoen met de garage- of schuurverkoop. U heeft misschien wel spullen in huis die u niet meer gebruikt, maar die u niet voor de rommelmarkt of aan de kringloopwinkel wilt geven. U kunt ze dan op deze manier verkopen en er zelf nog iets aan verdienen.

Wilt u meedoen, dan kunt u een bord in de tuin zetten of een plakkaat op het raam hangen dat u een garage of schuurverkoop heeft.

 

JAARVERGADERING 2015
Uitnodiging voor de jaarvergadering van de vereniging dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte.

 

Donderdag 23 april 2015, aanvang 20.00 uur, De Stobbe te Darp

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag jaarvergadering 17 april 2014
 3. Jaarverslag 2014
 4. Samenstelling bestuur

Jan Mulder treedt af en is niet verkiesbaar. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door tenminste tien stemgerechtigde leden. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. Financiën en verslag kascommissie
 2. Benoemen kascommissie volgend jaar
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

   

Pauze
Openbare verlichting en glasvezel “Licht uit, snel internet aan?”

Na de pauze komen openbare verlichting en snel internet aan bod.

De gemeente Westerveld zal haar plannen voor de vervanging van de openbare verlichting langs de Ruiterweg en Busselterweg toelichten. Er komt nieuwe verlichting, overbodige verlichting zal worden verwijderd. De gemeente licht de keuze voor het type verlichting toe. Ook wordt de locatie van de verlichting besproken.

Ook wordt er informatie gegeven over snel internet via glasvezel en de mogelijkheden in onze dorpen en buitengebieden. Iedereen is welkom. Indien er gestemd wordt, gebeurt dat uitsluitend door de leden. Indien u nog geen lid bent, kunt u dit worden door zich aan te melden op de avond zelf of bij een van de bestuursleden.

De winter voorbij…De lente is begonnen

Door: Redactie
De basisschoolkinderen van Darp hadden al eerder de bollen geplant en daar is nu op vele plekken in Darp het resultaat van te zien. De groene heuvel van het oefenterrein is gekopieerd en neergezet aan de Westerlaan. De jonge jeugd kon daardoor mooi sleetje rijden in Darp en hoeft daarvoor de drukke weg niet over. Maar …..letten jullie even op met de hond uitlaten! Zodat er geen poep blijft liggen. Dank u wel!!

Het jaar 2014 in vogelvlucht
Door: Hannie Schans

Meer dan vijf jaar geleden is er op basis van huis-aan-huis verspreide enquêtes een dorpsagenda opgesteld. Sindsdien dragen werkgroepen van de dorpsgemeenschap bij aan onder andere het ruimen van zwerfvuil, de herinrichting van de dorpen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het organiseren van activiteiten voor en door elkaar. Ook de tentoonstellingen met historisch fotomateriaal zoals afgelopen voorjaar, de coördinatie van de AED vrijwilligers en de dorpskrant is het resultaat van inzet van vrijwilligers. Om alle vrijwilligers van heden en verleden te bedanken was er op 21 november een gezellige avond in dorpshuis De Stobbe.

Dorpskrant

De dorpskrant is het afgelopen jaar weer 3 keer uitgebracht. Mooie verhalen over dorpsgenoten, leuke stukjes van Zwaantina, verslag van koningsdag of Sinterklaas, oproepen voor cursus of gezellige avond; het is allemaal aan bod geweest in de dorpskrant. Elke keer weer een leuke krant om te lezen. Dit was het laatste jaar dat Marja, onze redacteur vanaf de start van de dorpskrant, die de scepter zwaaide over de dorpskrant. Yvonne Pleister en Joy van der Beek nemen het over. Marja bedankt en Yvonne en Joy veel succes!

Tentoonstelling en boek werkgroep historie

Op 17 en 18 mei was de sportzaal in dorpshuis De Stobbe in Darp omgebouwd tot tentoonstellingsruimte van de werkgroep historie van de dorpsgemeenschap. Sinds de laatste tentoonstelling in 2011 zijn er weer veel foto’s bijgekomen. Ook is het boek “Bewoners en Huizen van Darp, Busselte en Havelterberg” uitgekomen. Dit boek is samengesteld door de werkgroep Kadaster, Genealogie en Bevolking van de Historische vereniging Havelte in samenwerking met de werkgroep historie van de dorpsgemeenschap.

Overleg met gemeente en anderen

De dorpsgemeenschap heeft het hele jaar op diverse momenten overleg gehad met de gemeente. Klachten over o.a. het openbaar groen met name in Havelterberg zijn met de gemeente besproken. Ook is er overleg geweest met Welzijn MensenWerk over De Stobbe.

Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van de vrijwilligers. Dank daarvoor!

Koningsdag in Darp

Op maandag 27 april vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom op het dorpsplein in Darp om Koningsdag te vieren. Het wordt een gezellige dag met een programma voor jong en oud. In de ochtend wordt er een leuke activiteit voor de kinderen georganiseerd. In de middag is er bij genoeg deelname een klein dart en/of jeu de boules toernooi. De exacte invulling blijft nog even een verrassing. Houd de aankondigingen in de gaten.
Opgave kan ter plekke bij café Het Buitenbeentje. Het café is de hele dag geopend. De dag wordt georganiseerd door de club van 50, D.V.S.V., de feestcommissie, café Het Buitenbeentje en de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte.

Werkgroep Helpende handen
Door: Jan Boers

Heeft u hulp nodig privé of sociaal, of loopt u financieel vast en klopt u liever niet bij mij

aan, (wat ik mij best voor kan stellen, te close) dan kunt u altijd aankloppen bij :

Welzijn MensenWerk

Je kunt er terecht voor privé, sociale en financiële vragen.

Ouderen kunnen terecht bij de ouderenadviseur. Voor Darp is dat: Mirjam Büter.

Voor vragen en ondersteuning bij mantelzorg is dat: Zwanda Nijboer.

Voor mensen met een minimuminkomen is er hulp voor het invullen van formulieren Bijvoorbeeld participatiebijdrage, bijzondere bijstand etc.

Voor al deze zaken en ook dingen die niet genoemd zijn, daarvoor kun je altijd terecht op de website: www.welzijnmw.nl Tel: 085-2731444 email: info@welzijnmw.nl .

Het algemeen maatschappelijk werk heeft een telefonisch spreekuur. Zie website.

Lukt het u niet of vindt u de drempel te hoog? Bel mij en ik zorg dan voor contact. Tel. 341845

Jan Boers

Workshop wachtwoorden bewaren

Wie veel op de computer werkt, komt vaak tegen dat je wachtwoorden moet aanmaken voor diverse sites. Je hebt er dan soms zo veel dat je niet meer weet hoe je ze moet onthouden en hoe je ze veilig kunt bewaren.

Cursusleider Jan Bijman van Senior Web vertelt in deze workshop hoe dit gemakkelijk kan met KeePass. Zelf een tablet of laptop meenemen naar de cursus mag, maar hoeft niet.

Wanneer: dinsdag 28 april van 19.30 – 21.30 uur

Kosten: € 8,00 (excl. consumpties)

Informatie: Jan Bijman tel. 0521-551498

Opgave: Lia Valk tel. 0521-852098

.


55+ Soos

Door: Marry Tuit


Van september tot en met april komen we iedere 1ste woensdagmiddag van de maand samen in De Stobbe. De activiteiten variëren van het doen van spelletjes o.a. bingo en sjoelen tot het creatief bezig zijn met verven en paas- of kerststukjes maken. Ook de sociale contacten worden bijgehouden. Wie er wat voor voelt om er een middag bij te zijn, is van harte welkom. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. We beginnen om 14.15 uur. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Marry Tuit tel. 0521-341663

Wijkverpleging van Icare klaar voor de nieuwe zorg

 

Op 1 januari is er veel veranderd in de zorg in Nederland. Een belangrijke verandering is de uitbreiding van het basispakket van de zorgverzekeringswet. De medische thuiszorg is opgenomen in het basispakket. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor deze zorg geldt géén eigen risico en géén eigen bijdrage. U betaalt dus niets extra.

Een grote verandering is ook de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de buurt en gaat ook de indicatie stellen van de zorg die iemand nodig heeft. Het lijkt weer een beetje op vroeger: de wijkverpleegkundige die de mensen in haar wijk kent, maar ook de huisartsen en andere aanbieders van zorg, zodat zij mensen met een vraag ook goed kan doorverwijzen.

De afgelopen jaren hebben de verpleegkundigen en verzorgenden van Icare er hard aan gewerkt om klaar te zijn voor de hervormingen in de zorgsector. Door het werken met kleine wijkgerichte teams en deelname aan sociale wijkteams, heeft Icare goed op deze trend ingespeeld. Het wijkteam van Icare kent de gemeente, de wijken, buurten en dorpen. Ze kennen de organisaties die op het gebied van zorg en welzijn plaatselijk actief zijn en kunnen de klanten ook goed doorverwijzen.

Wijkverpleegkundige en indicatie

Verpleging en verzorging worden vanaf 1 januari geregeld door de zorgverzekeraars en de wijkverpleegkundige bepaalt de indicatie voor de zorg die nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties.

Deze (thuis)zorg heet nu “Wijkverpleging”.

De wijkverpleegkundige van Icare helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Omdat de zorg vanaf 1 januari anders wordt georganiseerd, zijn daar extra mogelijkheden voor. Er wordt veel meer rekening gehouden met wat mensen zelf kunnen. In het verleden werd de zorg waarvoor een indicatie was afgegeven geleverd en werd daar geen rekening mee gehouden. De wijkteams van Icare hebben al enige tijd ervaring met deze manier van werken. Het blijkt dat klanten er ook heel blij mee zijn. Mensen hebben zelf weer de regie over hun leven en over hun dagindeling. Zo praten de verpleegkundigen in het gesprek met hun klanten veel meer over hulpmiddelen die kunnen helpen om bijvoorbeeld zelf steunkousen aan of uit te kunnen trekken. Of over hulpmiddelen waarmee mensen zelf hun ogen kunnen druppelen. Door mensen te helpen de hulpmiddelen te gebruiken, blijven mensen zelfstandiger en is er minder zorg nodig. Ook hoeven mensen bijvoorbeeld niet meer iedere avond te wachten op de verpleegkundige of verzorgende die de steunkousen komt uitdoen. Mensen kunnen dat dan weer zelf, op de tijd die hun het best uitkomt.
Voor informatie over hoe de wijkverpleegkundige u kan helpen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, kunt u contact opnemen met het Icare wijkteam bij u in de buurt, via www.icare.nl of via 0900 8833. 

Krantenjongen van 87

Door: Redactie

Plotseling was hij weg. Het viel me ineens op toen ik langs de Ruiterweg reed.
De grote kist naast de brievenbus stond er niet meer! Een kale plek in het gras is alles wat er aan herinnert. In die kist werden ‘s morgens om een uur of 5 de kranten gedropt die Minikus Mulder daarna op de fiets rond bracht. Zijn zoon Teun was als scholier begonnen met een krantenwijk, maar het werd in combinatie met de LTS erg pittig, dus wilde zijn vader het wel overnemen. Die was toch met pensioen en gewend vroeg op te staan. Eerst alleen het AD en later ook de Volkskrant. Een korte periode bracht hij ook het Dagblad van het Noorden rond. Ruim 30 jaar heeft hij AD én Volkskrant én Trouw in Darp en omgeving rondgebracht! En dat 6 dagen per week vóór dag en dauw en in weer en wind. De afgelopen jaren hebben we zeldzaam zachte winters gehad, maar Minikus heeft zich vaak door de sneeuw moeten ploegen of glibberend over een glad fietspad gereden. In de 5 weken waarin hij ziek was, hebben zijn vrouw en kleinkind de bezorging voor hem overgenomen en daarna reed hij weer rond als vanouds. En dat had wat hem betrof zo mogen blijven. Maar toen kreeg hij te horen dat hij er met zijn 87ste verjaardag mee moest stoppen. Van hem had dat niet gehoeven. Hij voelde zich nog fit en vond het leuk om te doen. Eigenlijk moet hij er nog aan wennen nu niet meer vroeg op te hoeven staan.

Hij is in die 30 jaar zo gewend geraakt aan het om 6 uur naast zijn bed staan, dat hij nu in de vroegte maar aardappelen gaat schillen voor de vrouw om wat nuttigs te doen. Gelukkig heeft hij genoeg om handen. Ik moet zeggen, dat ik mijn pet diep afneem voor iemand die tot op zijn 87ste jaar zo trouw de krant bij me bezorgde. Ik teken ervoor om op die leeftijd dezelfde energie te hebben!


Oud papier

Papier ophaaldata: 16 mei, 27 juni en 22 aug.

Het oud papier goed verpakt of gebundeld vóór 16.00 uur aan de weg zetten. Geen oud papier verpakken in plastic zakken of sinaasappelkistjes.

Oud papier in dozen? Flappen naar buiten en dicht vouwen! Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Met vriendelijke groet,

Stichting Ouderraad O.B.S. de Veldwikke


Eetcafé in De Stobbe

Gezellig samen eten in De Stobbe! Om de prijs hoeft u het niet te laten, want een menu kost slechts € 10,50 per persoon (excl. consumpties).

Elke maand is er op een donderdag gelegenheid om gezellig samen met dorpsgenoten te eten en bij te praten. Houd voor de actuele data de aanplakbiljetten in De Stobbe in de gaten.

Graag 1 week van te voren opgeven op nummer: 085-2731432 of 06-22952457

Data: 23 april, 21 mei en 17 september om 17.30 uur. In de zomervakantie is er geen eetcafé.

 

Recept havermoutkoekjes

Veel mensen letten tegenwoordig goed op hun voeding en willen minder suiker eten, maar natuurlijk heb je soms toch nog wel zin in wat lekkers bij de koffie.

Hieronder een recept voor havermoutkoekjes die worden gezoet met vers fruit en waarbij toevoeging van suiker niet nodig is.

 

Ingrediënten:

100 gram havervlokken

50 gram gehakte walnoten

1 geprakte banaan

1 geraspte appel

1 eetlepel gesmolten kokosolie (of roomboter)

1 losgeklopt ei

beetje kaneel

eventueel snufje zout

citroensap naar smaak

ouwel of bakpapier

optioneel 25 gram gemalen kokos

Desgewenst kun je ook nog een handje rozijnen toevoegen

 

Alle ingrediënten goed mengen en vervolgens uitspreiden op ouwel (of bakpapier) en goed aandrukken met een vork.

45 minuten bakken in de oven op 150 graden.

Na het bakken, goed laten afkoelen op een rooster en daarna met een scherp mes in stukken of repen snijden. Genieten maar!

Het schone Darp

Door: Ron Vis

Wanneer ik weleens door Havelte fiets, zie ik op sommige plekken heel veel zwerfvuil in de berm en de sloot. Dan denk ik: wat is het in Darp en omgeving toch schoon!

Dat komt vooral doordat er in Darp al jaren een enthousiaste groep vrijwilligers is die er elke 3e zaterdag van de maand weer dapper op uit trekt om het zwerfvuil in Darp en omgeving op te ruimen. Roelof Boers stuurt zoals vanouds het groepje Darpers van alle leeftijden aan.

Regelmatig komen er nieuwe mensen bij, soms houdt er ook wel eens iemand mee op, maar het groepje groeit nog steeds.

We maken er dan ook een gezellige ochtend van met koffie of thee met iets lekkers erbij.

Vele handen maken licht werk en er is onderweg ook tijd voor een praatje.

Zo is het ook een mooie manier om ongedwongen andere bewoners van Darp te leren kennen.

Soms ligt er een kwartier na het schoonmaken alweer een blikje in de berm, daar kun je je dan aan ergeren, maar dat kun je beter niet doen.

In het geheel blijft het zo een stuk schoner en een hoop mensen zullen daar blij mee zijn.

Wanneer je het leuk vindt om ook een keer vrijblijvend mee te doen, dan ben je welkom op elke 3de zaterdag van de maand om 9.15 uur in De Stobbe.


De natuur in met Henk Boers!

Door: Marion van Rijn

18 januari zijn we met Henk naar dassenburchten gaan kijken bij Reebrugge en over de vaart bij Havelte. Lia Valk, Emma van den Berg, Diana Luppens, Ineke van Dalen en ik liepen met Henk mee.

Het was een grijze druilerige zondag met de weersvoorspelling van een dik pak sneeuw rond twee uur. Er viel echter geen vlok en de temperatuur was goed. Bij Reebrugge gingen we een zandpad op en het bos in.

Een dikke laag bruine bladeren bedekte natte zompige aarde. We stapten over stammen en stobben en moesten goed kijken waar we onze voeten neerzetten. Zodoende vielen ons de prachtige helder groene mini landschappen van mos op. Geulen doorsneden het bos waar we doorheen liepen en bij het oversteken daarvan moesten we ons soms vasthouden aan takken. Die voelden warmer aan dan onze handen. We belandden uiteindelijk op een paar heuvels en Henk wees ons op een bewoonde dassenburcht.

“Dat zie je aan het verse zand voor het hol, kijk er staan pootafdrukken in het zand.” Henk gaf met zijn handen de grootte van een das aan, toch de maat van een middelgrote hond. De ingang van de burcht (30 cm breed) gaat schuin de diepte in.

“Kijk je ziet hier bovenop de luchtgaten van de burcht en daar de andere uitgangen, verstopt onder die overhangende takken. De totale burcht beslaat wel enkele tientallen meters hier in de rondte en heeft verschillende woonlagen en kamers. Vossen kunnen die burcht ook wel waarderen en wonen er vaak bij in. Groot genoeg immers, verschillende kamers en fijne doodlopende gangetjes waar hij een uiltje kan knappen. Er is een klein riviertje in de buurt en beschutting door de vele jonge bomen. Dat is belangrijk als de dassen jongen hebben. Een krabboom voor hun lange nagels hebben de dassen ook nodig.”

Henk vertelde leuke feiten over het leven van dassen onder andere hun eigenaardige kaak waardoor ze andere dieren met één beet in de rug dood kunnen bijten. Vlees eten ze dus ook.

We merkten dat we door het vertellen van Henk anders naar dit stukje bos gingen kijken. Het was niet meer alleen een verzameling bomen maar een omgeving met kansen en mogelijkheden voor dassen. Hoeveel dassen zijn er eigenlijk en hoeveel vossen? Waarom moeten vossen bejaagd worden en dassen niet?

Er zijn nog zoveel vragen voor Henk, gelukkig gaat hij nog een keer met ons op stap op zondag 3 mei.

En weer speelde naast dit interessante en enthousiaste verhaal van Henk de ontmoeting met andere mensen mee. De één doet een leuke cursus bij het IVN de ander maakt lange wandelingen met GPS en weer een ander gaat regelmatig met verstandelijk gehandicapten fietsen.

Zomaar op een druilerige zondag in januari. En koffie? “Oh,” zei dit groepje “we nemen de volgende keer ieder een thermoskan koffie mee en we halen wat kopjes bij de kringloop.”

Zie je het voor je, dan zitten we de volgende keer dus ergens op een heuveltje een kopje koffie te drinken, midden in de natuur!

 


 

Wie mee wil op zondag 3 mei om 13.30 uur geeft zich op bij zomersbuiten@home.nl . Het is voor goede lopers met stevige schoenen! We verzamelen bij De Stobbe met auto en vissen daar uit wie met wie mee kan rijden.

Herinneringen: Huisslacht
Door: Jan Boers

 

Alles wat er vroeger rond het huis liep, werd geslacht op de kat en de hond na.

Zowat elk gezin had vroeger wel kippen, niet alleen voor de eieren, maar ook voor de slacht. Konijnen mesten was ook zeer gewild, je had er maar weinig ruimte voor nodig en het voer haalde je zo uit de berm. Gewoon gras dus.

Ze waren voor de slacht ook heel gemakkelijk te verkopen, de opkoper kwam meestal gewoon langs de deur. Vaak had je zo tegen de kerstdagen een aardig zakcentje verdiend, tenminste als er thuis geen gebrek was. Het was trouwens heel normaal dat een konijn voor eigen gebruik de pan in ging.

Pa leerde je dan ook hoe het gedood (ferme tik voor de kop) en geslacht moest worden. “Want later als je groot bent, moet je dat ook kunnen”, werd er gezegd.

Kippen slachten was helemaal gruwelijk: de kop werd er afgehakt.

Stijf van angst stond je toe te kijken. Je deed het bijna in je broek en dan gooide Pa hem ook nog naar je toe. Lollig!

Als de dood zo benauwd was je, want die kip vloog in het rond als een ongeleid projectiel en kakelde ook nog. Misschien komt daar het spreekwoord wel vandaan:

“Hij kakelt als een kip zonder kop.”

Wat heb ik vaak zitten janken. Ik kon er niet om lachen, zag er de lol niet van in.

Wie wat meer ruimte had en de meesten hadden ruimte genoeg, hield eenden, geiten, schapen, varkens of nog een koe.

Bij geiten, varkens en schapen, kan ik me nog herinneren, werd bij de mannelijke dieren eerst het klokkenspel verwijderd.

Dit moest, want anders ging het vlees ruiken, stinken, berelucht.

Bij geiten en schapen ging er gewoon een strak elastiek om de edele delen en na verloop van tijd viel het zaakje er gewoon af.

Nooit bij jezelf proberen natuurlijk! Kon weleens pijnlijk wezen. Ik weet het niet.

Bij varkens ging het iets anders, die kregen een klein sneetje in de doedelzak. Even knijpen tot de knikkers eruit kwamen, afsnijden en klaar is kees.

Wil je zien hoe de huisslacht in zijn werk ging, kijk dan op You Tube: Eext huisslacht jaren 70.

Als er geslacht was en dan vooral een varken, dan was er overvloed.

 

Bewaren in die tijd was moeilijk. We kenden geen koelkast en geen diepvries.

Het vlees dat je wilde bewaren, werd vaak gepekeld, gerookt en gedroogd. Dat drogen deed men aan de wiemel gewoon in de keuken.

Heerlijke worsten en hammen hingen er dan te drogen. Ook werd er wel geweckt, maar daar was iets vreemds mee aan de hand, want als opoe* op visite was, mocht ma niet bij de weck. Ik begreep dat nooit, want opoe was meestal nergens te bekennen. Ja later kwam ik erachter, dat het iets heel anders was.

 

Ze waren vroeger zo duidelijk. Je moest altijd maar raden wat er werd bedoeld.

Ook toen ik al wat ouder was en achter de meisjes aanging, werd er altijd tegen mij gezegd dat ik moest oppassen. De eerste keer zei ik met mijn stomme kop ook nog bij wie, nee ie begripn hut wel, uutkiekn. Nooit, nooit is het mij verteld!

Maar ondanks die nare dingen was het wel een mooie tijd.

En ik, ik had nog héééél wat te ontdekken. Mooi man. En dat slachten van een varken was meestal één groot feest. Proost!

*Opoe betekent in dit geval ongesteld. Vroeger dacht men dat de vrouwen een bepaald soort hormoon afscheiden dat de weckflessen deed openspringen en de boel zou doen bederven en verzuren. Opoe kwam dan vaak langs om te koken.

 

 

 

 Toneelvereniging ‘t Olde Bessien

 

“Opsluiten, die gek”.

Na de succesvolle try-out van vrijdagavond 19 februari voor de basisschoolkinderen van Darp, Havelterberg en Busselte was zaterdagavond 20 februari de première van de klucht “Opsluiten, die gek”, geschreven door Jan Tol.

De goed gevulde zaal was een lust om voor te spelen, wat naderhand ook wel bleek uit het grote applaus en de vele positieve reacties van de toeschouwers. De regisseuse Coby Janssens en de spelers waren zeer tevreden over het resultaat van maandenlang repeteren. De souffleuse, Anita Gritter, had zaterdagavond een makkie. De spelers zaten allemaal goed in hun rol en hadden veel plezier bij het spelen van het stuk. Na afloop was er live muziek en kon er volop gedanst worden.

Geweldig toch dat Darp zo’n toneelclub rijk is!

Mensen die denken: “het is in het Drents dat begrijp ik niet”, die hebben het mis. Het toneelspel is goed te volgen ook al ben je geen Drent en spreek je de Drentse toal niet.

 

Vanaf de Havelterberg gezien
Door: Historische Vereniging Havelte e.o


In deze film van Wim van Velzel gaan twee leerlingen op bezoek bij zeven ouderen in de voormalige gemeente Havelte. Deze mensen waren in de Tweede Wereldoorlog jong. Katja en Mare vragen hen naar hun ervaringen uit de oorlog. In de hoofdrollen zien we:
Jan Been, Arend Jetten, Aaltje Kiers-van Gijssel, Hendrikje Timens-Schenkel, Hendrik Jan Veldman, Jenny Hoogeveen-Slagter, Jan Snoeken, Katja Breman en Mare Haagsma.

De film gaat op 16 april a.s. in première in Havelte.

De Historische Vereniging Havelte e.o. biedt, met toestemming van Wim van Velzel, op donderdag 7 mei in De Stobbe te Darp de mogelijkheid deze film te zien.
Na de pauze zal Jannes Westerhof vertellen over de belevenissen van H. Lijzen in de WO II.
Aanvang:         20.00 uur.
Toegang leden :     € 3,00
Niet leden:         € 5,00

 

 

Peuterspeelzaal De Boskaboutertjes

Velen kennen ons natuurlijk wel en gelukkig weten al veel ouders en hun peuters ons te vinden. In het buurthuis De Stobbe zetelt peuterspeelzaal “De Boskaboutertjes”. Een heerlijke speelruimte binnen en een prachtige speelplek buiten waar de kinderen lekker kunnen spelen. We hebben inmiddels twee groepen peuters; een groepje op de dinsdag- en de vrijdagochtend onder leiding van juf Natascha Hummel en een groepje op de maandag- en donderdagochtend onder leiding van juf Gerry Toeter.

Spelen is natuurlijk het allerbelangrijkste wat we doen, maar stiekem leren we daar heel veel van. Er is een zeer breed aanbod van spelmateriaal waar kinderen individueel, in kleine groepjes of met z’n allen mee kunnen spelen. De juffen zijn er om dit allemaal een beetje te sturen en in goede banen te leiden.

Vaak werken we aan de hand van een thema. In het nieuwe jaar zijn we begonnen met het thema Kunst. Er werden prachtige kunstwerken door de kinderen gemaakt, geverfd, geplakt of getekend. Maar ook werd er gekleid. Er werden nieuwe liedjes geleerd en dansjes ingestudeerd. Het thema werd afgesloten met een tentoonstelling waar de ouders voor werden uitgenodigd. Daarna was het tijd voor de Nationale Voorleesdagen, elk jaar weer een feest op de speelzaal. De kinderen mochten al vroeg in pyjama op school komen en op dinsdag-ochtend kwamen de kleuters van groep 1 en 2 van de basisschool er ook gezellig bij. We aten lekkere broodjes en daarna was er een oma die kwam voorlezen. Het verhaal ging over boer Boris, die op vakantie ging naar de zee. Hij pakte zijn rode koffertje en hij nam heel veel mee.

De voorleesdagen werden afgesloten met een leuke voorstelling in de Bibliotheek, waar de peuters erg van hebben genoten.

Het volgende thema ging over de kip Dottie, die prachtige eieren had gelegd. Ze wilde ze laten zien aan de andere dieren op de boerderij, maar die hadden het veel te druk met hun eigen kleine jonkies. Een beetje teleurgesteld ging kip Dottie terug naar haar kippenhok, waar ze ging zitten op haar eieren. Tot haar grote verdriet hoorde ze plotseling gekraak en zag dat de eieren kapot waren. Maar al gauw maakten haar tranen plaats voor blijdschap toen uit de eieren prachtige, donzige kuikentjes kwamen. Natuurlijk wilden de peuters dit ook echt zien, dus vertrokken we naar kippenboer Laarman in Ruinen en mochten we kijken in de grote kippenstal met wel 30.000 kuikens. Ook willen we nog bij boer van Vliet gaan kijken, welke dieren er allemaal bij hem op de boerderij zijn

Mochten er nog ouders zijn met peuters tussen de 2 en 4 jaar oud die nog niet bij ons komen spelen, maar die het wel leuk lijkt om mee te doen, kom dan gerust een keer op een ochtend bij ons binnenlopen. Dan kun je zien hoe leuk het bij ons is.

Overpeinzingen van een Pelgrim

Door: Marja van Veen

Alles wat je meemaakt brengt je rijker naar je bestemming.

23 april word ik 50, een mooi moment om tijd te maken voor mijn diepste verlangen. Ik ga op ontdekkingsreis naar mezelf. Voor dat proces heb ik een voertuig nodig en het is mij inmiddels duidelijk geworden dat dat voor mij betekent dat ik ga lopen. Ik treed in de voetsporen van vele pelgrims die mij zijn voorgegaan van St. Jean Pied du Port, over de Camino de France naar Santiago de Compostela.

Op de facebookpagina: Mijn pelgrimstocht, houd ik iedereen die mij volgt op de hoogte van mijn voorbereidingen. Hieronder volgt een stukje van toen ik van Meppel naar De Wijk liep.

Vanmorgen zittend op een bankje met de zon op mijn rug, nam ik even de tijd om mijn gedachten van het afgelopen half uur op te schrijven.

Ik woon inmiddels 25 jaar in dit stuk van Drenthe, maar ervaar mijn omgeving nu als nooit tevoren. Ik kom op plekken waar ik niet eerder geweest ben en geniet volop.

Lopen geeft een ander tijdsbesef en dat wordt des te duidelijker als je de snelweg onder je of naast je hebt. Ik loop even naar De Wijk. Dat even is zeker anderhalf uur maar zo voelt dat niet.

Ik loop met een brede glimlach op mijn gezicht en moet denken aan mijn vorige visieboard waarop staat: Hoe zou het zijn als je je met zorgeloosheid kon omringen en dat dát je ruimte was. Heel lang kon ik daar niets mee tot een aantal weken terug. Toe begon ik te begrijpen wat er stond. Maar nu ervaar ik het ook. Hoe geweldig is dat?! Vanaf het moment dat ik wist dat ik dit ging doen, ben ik eigenlijk al op reis. Fysiek begint het nu ook steeds concreter te worden. Ik heb al heel wat stappen moeten nemen en de moeilijkste tot nu toe was om mij te laten sponsoren. Mijzelf als goed doel neerzetten en niet een stichting voor …… vul zelf maar in.

Nu ik die grote stap genomen heb, kom ik tot de ontdekking dat het vragen maar een klein onderdeel is van wat ik mag leren. Het ontspannen ontvangen is mijn grootste les. Ik ben verrast door de spontane, mooie, lieve en ontroerende reacties die ik krijg. Ook van mensen die ik amper ken. Dankbaar en blij.

Met een klein bedrag kun jij me ook op weg helpen. Letterlijk! Overnachten in de herbergen kost tussen de 4 en 8 euro en voor 10 euro heb ik een pelgrimsmaaltijd. Wil je me helpen dan kun je een bijdrage overmaken op:
NL61 ASNB 0708 9179 68 t.n.v. M.C. van Veen.


Feestelijke ouderavond
Door: O.B.S De Veldwikke

Namens de leerlingenraad

De feestelijke ouderavond wordt dit jaar gehouden op 30 april vanaf 19.00 21.00 in het dorpshuis De Stobbe. Net zo als elk jaar hebben we weer een verloting.

Er wordt nog gevraagd of u nog prijsjes heeft voor de verloting. Als u die heeft, graag inleveren op school voor 23 april. We hopen dat u komt en ervan gaat genieten.

Leesvirus rap:

He jo alle mensen in de zaal.

Leesvirus is op school weer afgelopen

Dus alles is weer kaal.

Zullen we een goeie rap voor jullie maken.

Leesvirus moet ophouden te staken.
Wij zijn nu verslaafd aan het lezen.

Met de boeken in onze handen

Kunnen we niet meer racen.
Deze rap wordt weer vet cool.
En leesvirus had een heel leuk doel.
Want lezen is gewoon cool.

En wie daar niet van houdt

Trappen we hard in het doel.

 

Van Levi en Tim groep 6

Moestuintjes

Het begint een beetje een manie te worden. Iedereen om mij toe lijkt door toedoen van de AH in de plantjes te zitten.

En dan bedoel ik niet die plantjes die eigenlijk niet mogen en die vooral stiekem geoogst worden.

Nee, in dit geval gaat het om een gezondere variant. Er wordt gezaaid, gekweekt, verpot en vooral veel over gepraat.

Geen onderwerp komt momenteel zo vaak voorbij als “de plantjes.”

Politiek, het weer en de crisis lijken niet meer van belang.

Vandaag aan de dag gaat het over groente en kruiden en radijs en weet ik al wat niet meer.

Vooral de kinderen lijken ineens volwaardige tuinmannetjes en vrouwtjes.

Met behulp van het groeiboekje weten ze van de groei en de bloei en dat laten ze horen ook.

Bijna dagelijks krijg ik een verslag van wat er nu weer opgekomen is en of het om groenten, kruiden of om gewoon lekkers gaat. Daarmee bedoelen ze de aardbeien.

Nu het plantseizoen weer is begonnen, mag het zaaigoed naar buiten en gaan de koters gehuld in rubberlaarzen en tuinhandschoentjes de strijd aan met onkruid en slak.

Ik ben benieuwd hoelang het dan nog leuk blijft.

Maar wat geeft het.

Jong geleerd is oud gedaan en hun kijk op groente is door de moestuintjes inmiddels heel logisch……….biologisch.

Zwaantina


 

Dartvereniging

Tijdens het seizoen van half september tot half maart, iedere dinsdag en/of woensdagavond van 20.00 tot ongeveer 22.30 uur in ‘t Buitenbeentje.

Meer informatie bij Vincent Struik 06-29160726

Werkgroepen Darp/Busselte:

Activiteiten, Lia Valk tel: 852098

Helpende handen, Jan Boers tel: 341845

Historie, Jan Dedden tel: 343165

Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: 852309

Verkeer, Joy van der Beek tel: 340445

Zwerfvuil, Emmy van Waning tel: 342718

Wist u dat u in de Stobbe ook

 • uw verjaardag kan vieren
 • uw trouwerij kan houden
 • een vergadering kan beleggen
 • gezellig wat kan drinken
 • ruimte kan huren voor een activiteit

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe

Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Meer informatie bij Jaap de Boer, Schoolstraat 10 in Darp.

Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen. Op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Meer informatie bel Willem Ems tel. 341926.

Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 onder begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie bij Jannie Kloosterman tel. 343170

Klaverjasclub iedere week op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kan je bellen met dhr. Jan Jetten tel. 341813

Line-Dance onder leiding van Ellen Mulder is op maandag avond: kinderen t/m 12 jaar van 18.00-19.00 en de demo groep van 19.30-21.45. Op dinsdag avond volwassenen van 19.45-22.00 Meer info bij Marjolijn Kruimer 0522-254518.

Recreatief Badminton op woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur . Meer info dhr. Ben Witteman tel. 341615

Recreatief Badminton  op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur. Meer info George van Keulen, tel.  341769

Schietvereniging om de
veertien dagen. Op de dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep tot april. Meer info: bel Edward Voorn tel. 341122

Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt u terecht bij dhr. Biegstraaten tel. 342373 of Janna Bosman tel. 342248

55+ soos Iedere eerste woensdag van de maand van 14.15 – 16.15 uur vanaf september tot mei. Voor meer informatie Marry Tuit tel. 341663

Toneelvereniging “Olde Bessie” oefent iedere donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer info kun je bellen met Ingrid de Vos, tel 342168

Volksdansen Onder begeleiding van Willy Pleister is op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15 uur. Meer info bij Marry Scheper tel. 342353.

Colofon

De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een initiatief vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en voor de inwoners van deze dorpen. De redactie bestaat uit Yvonne Pleister en Joy van der Beek. De vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de krant met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met, en is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud.

One Response to “Dorpskrant april 2015”

 1. Pieter Mulderij
  20 augustus 2015 at 14:30 #

  Goedendag,

  Voor een klant onderzoek ik de mogelijkheden om te adverteren in uw dorpskrant en wat de daaraan verbonden kosten zijn. Kunt u mij hierover z.s.m. informeren? Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Schrijf een reactie


− een = 5